1. FSC certificate คืออะไร

FSC certificate หรือ (Forest Stewardship Council) มีสำนักใหญ่อยู่ที่กรุงบอนน์ประเทศเยอรมนี ภายในระยะเวลาอันสั้นได้เปิดสำนักงานภูมิภาคในยุโรป เอเชียและอเมริกา จนเกิดเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ตั้งขึ้นมาโดยไม่หวังผลกำไร เป็นองค์กรเอกชนอยู่ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มหน่วยงานต่าง ๆ จากทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม เช่น นักอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผู้ค้าไม้ ผู้ผลิตสินค้าที่วัสดุทำจากไม้ และองค์กรที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์จากไม้ เนื่องด้วยโลกของเรามีจำนวนปนะชากรเพิ่มขึ้นความต้องการก็มากขึ้นตามมา ก่อให้เกิดการแสวงหาประโยชน์จากไม้จนเกินความพอดี ทำให้ทรัพยากรไม้ธรรมชาติในโลกที่มีอยู่เสื่อมโทรมและลดลงอย่างน่าตกใจ จึงเป็นเหตุให้มีการจัดตั้งงานอนุรักษ์ที่เป็นวาระเร่งด่วนเพื่อจะฟื้นฟูเยียวยา และช่วยให้อัตราการตัดไม้ทำลายธรรมชาติเป็นไปอย่างช้าลง เพื่อรักษาทรัพยากรของโลกไว้ให้กับคนรุ่นหลังต่อไป

2. มีไว้ทำไม

เพื่อยืนยันว่าสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติที่ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากระดับนานาชาติ ไม่ได้มาจากการตัดไม้ทำลายป่าหรือได้มาจากการลักลอบตัดไม้ที่ผิดกฎหมาย ผ่านการปลูกป่าด้วยระบบการบริหารจัดการแบบยั่งยืนส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้มั่นใจว่ามีทรัพยากรที่เพียงพอต่อการผลิตควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยจะปฏิบัติตามข้อกำหนดนโยบายความสมดุล FSC certificate 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรฐกิจ ด้านชุมชน ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นมาตราฐานที่มีความเข้มงวดจึงทำให้ผู้ผลิตไม้มีการรับรองภายใต้ความโปร่งใสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3. ข้อดีของการมีใบรับรอง FSC certificate

เนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการตัดไม้ทำลายป่าทำให้ต้นไม้ในธรรมชาติเริ่มหมดลง ด้วยเหตุผลนี้ปัญหาการป้องกันป่าจึงทวีความรุนแรงมากขึ้น องค์กรหลายแห่งที่ใช้ผลิตภัณฑ์จากป่ามาเป็นวัสดุนั้นต้องการให้ปัจจัยการผลิตเหล่านี้มาจากป่าที่มีการจัดการที่ถูกต้องตามหลักด้วยความรับผิด ชอบ ทำให้องค์กรเอกชนหลายองค์กรได้เข้าร่วมการศึกษาสภาการจัดการป่า FSC certificate หรือ สภาพิทักษ์ป่า มีเป้า หมายคือป้องกันนโยบายป่าไม้ที่ผิดขยายระบบการจัดการป่าไม้ให้ได้มากที่สุด และเพื่อส่งเสริมการจัดการป่าไม้ที่เหมาะสม ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไว้ให้คงอยู่ถาวร

ใบรับรองที่ FSC certificate มอบให้กับองค์กรมีดังนี้

– องค์กรแสดงให้เห็นว่าวัสดุของผลิตภัณฑ์มาจากวิธีการทางกฎหมายและแหล่งที่มีการจัดการที่ถูกต้อง

– พื้นที่ป่าที่มีคุณค่าถูกใช้สอยอย่างไม่มีความเสี่ยงและด้วยวิธีการที่เหมาะสม

– องค์กรเชื่อว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีป่าที่สมบูรณ์และใช้ป่าไม้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องเหมาะสม

– ป่าที่จะถูกถ่ายโอนไปยังลูกหลานในอนาคต จะต้องเป็นป่าที่มีระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมที่ดี

– มีมาตราการจำเป็นเพื่อป้องกันสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าไม้ได้รับอันตราย

– คนงานป่าไม้และคนในท้องถิ่นได้รับการคุ้มครอง

– ง่ายต่อองค์กรที่จะได้รับการสนับสนุนเงินในระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. 10 มาตราฐานการจัดการป่าไม้ FSC certificate

1. ต้องมีการสอดคล้องกับกฎหมาย การจัดการป่าไม้ต้องเป็นไปตามกฎกหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศ รวมทั้งตามสนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ได้ลงนามไว้

2. สิทธิของคนงานและเงื่อนไขในการจ้างงาน สวัสดิภาพของคนทางสังคมและเศรฐกิจต้องได้รับการดูแล

3. สิทธิของชนพื้นเมือง การจัดการป่าต้องเคารพจารีตประเพณีตามกฎข้อตกลงของชนพื้นเมือง ในการครอบครองใช้และจัดการทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการป่า

4. ความสัมพันธ์กับชุมชน ความเป็นอยู่ของคนในชุมชมทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต้องถูกคงไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

5. ผลประโยชน์จากป่า การจัดการป่าไม้ต้องส่งเสริมให้เกิดประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ จากป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี

6. คุณค่าและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการป่าไม้ต้องรักษาและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เป็นคุณค่าเชิงสิ่งแวดล้อมของป่า และต้องหลีกเลี่ยงการบรรเทาผลกระทบทางด้านลบต่อสิ่งแวดล้อม

7. การปฏิบัติตามกิจกรรมในการจัดการป่าไม้ เลือกปฏิบัติกิจกรรมในการจัดการป่าให้สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์เชิงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม โดยกำหนดให้เป็นไปตามหลักการกฎเกณฑ์ของ FSC certificate

8. ติดตามและประเมินผล มีการตรวจสอบและประเมินผลความก้าวหน้าอยู่เสมอ ว่ามีการบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดการกับสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหน

9. เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์สูง ต้องรักษาและพัฒนาพื้นที่ป่าที่มีคุณค่าต่อการอนุรักษ์โดยดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

10. การวางแผนการการจัดการ มีแผนที่สอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์วางแผนปรับเปลี่ยนแผนการจัดการให้เข้ากับสภาพปัจจุบัน มีข้อมูลที่เพียงพอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.